site_logo
Home 1e kamer 2e kamer proviciale staten Gemeenteraad Waterschappen Europees Parlement

Onderstaande informatie is overgenomen van kiesraad.nl:

Waterschappen in vogelvlucht


Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap (ook wel de 'categorie ingezetenen' genoemd). Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.
Zie voor meer informatie over de waterschappen ,www.waterschappen.nl.


De waterschapsverkiezingen vallen elke 4 jaar samen met de provinciale staten verkiezingen. Er zijn dan dus gelijktijdig 2 verkiezingen.
Op deze pagina van waterschappen.nl staan de 21 regionale waterschappen vermeld.
Een paar feiten om aan te geven waarom de waterschappen belangrijk zijn:


Voor de boer mag het grondwaterpeil dus soms wat lager, terwijl het om verzakking van panden belangrijk is om het peil hoog genoeg te houden. Daarnaast zorgt een laag grondwaterpeil voor het verzakken van de bodem waardoor we verder onder de zeespiegel komen te liggen.
De taken van de waterschappen:
  • Content alleverkiezingen.nl © 2023- alle rechten voorbehouden